Gajil,Gecil,گجيل
 

گجيل

 

 
24آوريل روز اتحاد داشناکها و شونيستها

در پي افزايش فشار و سرکوب عليه حرکت ملي آذربايجان  بيست و يک نفر از جوانان آذربايجاني در چندين روز اخير دستگير شدند. جرم اين جوانان اعتراض به وزارت کشور به خاطر ارائه مجوز به ارامنه جهت برگزاري مراسم 24 آوريل و کسب مجوز براي راهپيمايي مشابهي جهت محکوميت جنايات داشناکهاي ارمني مي باشد. و عده اي از اين جوانان نيز در اعتراض به دستگيري هموطنان خود دستگير شدند. محکوميت جنايات تاريخي مسيحيان افراطي در قتل عام مردم اروميه وخوي و سلماس و دهات اطراف در 1917 و جنايات فجيع داشناکهاي ارمني که منجر به مرگ هزاران زن ، کودک و سالخورده مسلمان آذربايجاني  در قره باغ  و صدها هزار آواره شد در حالي جرم محسوب مي شود که حکومت جمهوري اسلامي هر ساله به حمايت از مردم فلسطين مردم را تشوق به شرکت در راهيمايي مي کند. گويا مسلمين جهان که جمهوري اسلامي مدعي دفاع از آنان است به مسلمين درجه يک و دو تقسيم مي شوند. از طرفي ديگر دستگيري اين جوانان فهيم و غيور و پيغام آنها با بي تفاوتي و سکوت اکثر شخصيتها و رسانه هايي مواجه گشت که خود را مدافع آزادي و دموکراسي در سراسر ايران و سخنگوي کل مردم ايران مي پندارند. حتي برخي از آنها با اطلاع رساني خود سعي در ايجاد سمپاتي به نفع ارامنه در ميان مردم ايران دارند. در حاليکه دستگيري يک نفر از فعالين سياسي غير آذربايجاني منجر به  يک سلسله اخبار ساعت به ساعت در نشريات سراسري متعلق به اپوزيسيون مخالف حکومت مي شود، اخبار دستگيري 21 نفر از جوانان آذربايجاني حتي ار حاشيه اخبار نيز دورتر مي رود. گويا مردم ايران نيز از نظرايشان به دو دسته درجه يک و درجه چندم تقسيم مي شوند.

البته اين اول و آخر داستان تبعيضي نيست که سيستم شونيستي در ايران به غير فارس زبانان روا مي دارد.  سياهه بلند بالاي جنايات شونيستها عليه ملتهاي غير فارس ايران و خصوصا ملت آذربايجان مستلزم بحثي است که آن را به نوشته هاي ديگر ارجاع مي دهيم. اما اين تبعيض را همين نشانه کفايت مي کند که جمعيت بالغ بر 20 ميليون ترک زبانان ايران نه تنها از حقوق برابر با هموطنان فارس زبان در استفاده از زبان مادري خود برخوردار نيستند بلکه حتي از هموطنان ارمني خود با جمعيتي حدود 170000 نفر هم که مدارس خاص خود را دارند محرومترند. برگزاري راهپيمايي جمعيت ارمني عليه کشور همسايه بر اساس ادعاهاي مبهم و ساختگي بدون مانع برگزار مي شود ولي درخواست راهپيمايي از طرف آذربايجانيها منجر به دستگيري تعدادي از آنها مي شود. حرکت اين جوانان رشيد آذربايجاني در تبرئه وحمايت از ملت هم کيش و زبان خود در کشور ترکيه و آذربايجان و افشاي جنايات و نيات پليد داشناکهاي ارامنه در سناريوي تجويزي استثمارگران منجر به اتهام آنها به  پان تورکيست بودن مي شود ، اما حمايت جمهوري اسلامي از اعراب مسلمان فلسطيني به پان عربيسم يا زنده کردن خاطرات غير مستند صد سال قبل توسط ارامنه در کشور همسايه به پان ارمنيسم تفسير نمي شود!! دولت اسراييل توسط جمهوري اسلامي به رسميت شناخته نمي شود ولي دولت ارمنستان که با جنايات خونين خود قره باغ را به اشغال خود در آورده است مورد حمايتهاي مستقيم و غير مستقيم حکومت ايران قرار مي گيرد تا از اين دولت به عنوان اهرمي در مقابل اقتدار جمهوري آذزبايجان و به تبع آن عليه تقويت حرکت آزاديخواهي ملت آذربايجان استفاده کند.

 از اين نوشته قصد آن نيست که ملت آذربايجان و ارامنه را مقابل هم قرار دهد ، نخير ، اين دو ملت  مي توانند و بايد فارغ از اهداف سياست مداران راديکال و نژاد پرست و  بر اساس اصول حقوق بشر و بين الملل شرايط همزيستي مسالمت آميز را فراهم کنند. هدف مخالفت با حمايت از مردم مظلوم فلسطين نيز نيست. بلکه فرياد و شکايت از سيستمي است که در آن ملت آذربايجان از طبيعي ترين حقوق خود محروم بوده در حاليکه ستارخان و باقرخان و شهيد باکري اش خون براي حفظ جان و حقوق مردم ايران مي دهند ومردمانش ماليات براي گسترش زبان شيرين پارسي مي پردازند. شکايت داريم از اين سيستم شونيستي تبعيض قومي که از افکار دولتمردان به اصطلاح ضد طاغوت جمهوري اسلامي و اطلاح طلبانش گرفته تا اپوزيسيون دموکراسي خواهش را آلوده کرده است تا جاييکه به جاي حمايت از ملت آذربايجان تسليم سياستهاي لابي ارمني گشته و در سرکوب اين ملت مظلوم با داشناکهاي ارمني همراه نيز ميگردند.

اکنون 21 جوان آذربايجاني درزندان سيستم شونيستي آريا پرستان گرفتارند، جواناني که جرمشان جز بيان حق و سخن از دموکراسي حقيقي چيز ديگري  نيست ، دموکراسي که حتي ريش سفيدان مدعي دموکراسي منسوب به ملت و مذهب نيز از درک آن عاجزند. جواناني از نسل ستارخان و صفرخان که درد ملت به دل دارند  و بهترين لحظات زندگي خود را وقف ملت مظلومشان ميکنند . يقين که با اين حرکت غير انساني سيستم شونيستي حکومت مرکزي در دستگيري جوانان بي گناه و آزاده آذربايجاني حرکت ملي آذربايجان وارد فاز جديدي خواهد شد و آن فاز انسجام و اتکاء به خويشتن براي ملت آذربايجان خواهد بود و قطعا نيز اين اقدام ناجوانمردانه شونيستها بزودي حواب خود را از طرف ملت آذربايجان خواهد گرفت. 

 

به اميد برابري و برادري ملتها

ياشار تبريزلي 27 آوريل 2004
 

گجيل سايتي ركلاملاري وئريلن سايتلارين محتواسيندان سوروملو  دئييل.
 بو ركلاملار ايراندا ، آذربايجان سايتلارين آرتيق راق تانيتديرماق اوچون بوردا ويريليب ديلار.


 


گجيل سايتي لينکي وئريلن سايت يا يازيلارين محتواسيندان سوروملو دئييل.

E-mail : webmaster@gajil.20m.com
Copyright © 2003-2004.